کابل های آزمات
اینستاگرام تیک توک
بیا حرف بزنیم

CCTV
کابل ها

  • رتبه برتر: کابل شماره 1
  • گواهینامه: 1976
  • نقش: وب سایت
طومار

CCTV Cables


CCTV cables are specially designed cables used in closed-circuit television (CCTV) systems to transmit video signals and power to surveillance cameras. These cables are engineered to withstand outdoor conditions and provide reliable connectivity for security camera systems.
بالانچایف بالانچا
  • Transmitting video signals

  • Powering cameras

  • Outdoor surveillance

  • Indoor surveillance

این کابل ها در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله:
پروژه بعدی
پروژه قبلی
بیا حرف بزنیم
fa_AF